ขั้นตอนการยื่นสมัครและกระบวนการเรียนต่อ

1. รับคำปรึกษาคอร์สเรียน และ เอกสารที่ต้องเตรียม

การไปเรียนต่อภาษาที่ต่างประเทศ ขั้นแรกจำเป็นจะต้องเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับลูกค้า ประกอบกับการคำนวณค่าใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ต่างประเทศขั้นตอนและกระบวนการเรียนต่อ

2. พิจารณาเอกสาร

ในขั้นตอนนี้เมื่อยื่นเอกสารมาให้กับทาง XPERT แล้ว ทาง XPERT จะทำการตรวจสอบเอกสาร ทำการแปลเอกสาร
(กรณีต้องใช้เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) และเช็คความถูกต้อง

3. สมัครเรียน

เมื่อลูกค้าเลือกคอร์สเรียนแล้ว ทาง XPERT ก็จะทำการสมัครเรียนไปยังสถาบันที่ลูกค้าเลือก

4. รอผลตอบรับจากทางสถาบัน

เมื่อสมัครเรียนไปแล้วก็รอทางสถาบันตอบกลับมา ซึ่งจะได้ใบ Letter of Offer ใบนี้จะแสดงว่าทางสถาบันได้รับลูกค้าเข้าเรียน

5. ชำระค่าเล่าเรียนและค่าวีซ่า

ทางลูกค้าจะต้องชำระค่าเรียนให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมไปถึงการชำระค่าวีซ่าที่ทาง XPERT จะเป็นคนยื่นให้ทุกขั้นตอน

6. เตรียมเอกสารสำหรับยื่นทำวีซ่า และรอใบ COE จากทางสถาบัน

การที่จะทำวีซ่าได้นั้น ลูกค้าจะต้องทำการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่Xpertแจ้งด้วยและทางเราจะทำการดำเนินการให้ตรงตามกำหนดเวลาและจะแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาในการรอรับใบ COE จากสถาบัน ลูกค้าสามารถถามถึงความคืบหน้าของกระบวนการได้ตามสะดวก

7. ยื่นทำวีซ่า

ขั้นตอนการยื่นทำวีซ่า ทาง XPERT จะยื่นวีซ่าให้เป็นไปตามขั้นตอนและประสานงานกับประเทศที่ลูกค้าได้ลงเรียนไว้

8. ตรวจสุขภาพ และเก็บข้อมูล BIOMETRICS

ในขั้นตอนนี้ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการทำวีซ่าโดยตรวจสอบสุขภาพก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศ

9. ได้รับผลวีซ่า

หลังจากได้ทำเรื่องการยื่นยวีซ่าผ่านไปซักระยะหนึ่ง ทางXPERT จะคอยติดตามผลการยื่นวีซ่าของลูกค้าและจะแจ้งข่าวสำคัญเกี่ยวกับวีซ่าของลูกค่าที่ได้ยื่นวีซ่า

10. รับคำแนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางจากทาง XPERT

หลังจากผ่านทุกขั้นตอนในการยื่นวีซ่าของลูกค้าได้สำเร็จ ทางเราจะมีการแนะนำการเตรียมก่อนเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าได้จองไว้ เพื่อให้ลูกค้าได้ปรับตัวและปฎิบัติตัวได้อย่างราบรื่น